POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO – SLAVONSKA
Josipa Runjanina 1, 34 000 Požega, tel.: +385 34 254 111

Javni natječaj

Javni natječaj
5. srpanj 2018. -

  

Sukladno članku 45. Zakona  državnim službenicima  („Narodne novine“, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/17), članku 2. i 4.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/2017), i Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, br. 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava požeško-slavonska raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. Odjel za upravne poslove

 - administrativni referent - 1 izvršitelj/ica

     

            Stručni uvjeti:

  • završena srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-    položen državni stručni ispit

-    poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

 

            2. Odjel za tehniku                   

- policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku – 1 izvršitelj/ica           

 

            Stručni uvjeti:

- završena srednja stručna sprema - srednja strukovna škola,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

 

            3. Policijska postaja Pleternica

- administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica

 

            Stručni uvjeti:

-završena srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

 

 

            Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

            U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

 

            Za navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.

           

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. 

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

 

Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

            Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu ( Microsoft Office).

 

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja.

 

            Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom.

 

            Na web stranici Policijske uprave požeško-slavonske www.pozesko-slavonska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hrobjavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

 

            Na web stranici Policijske uprave požeško-slavonske www.pozesko-slavonska.policija.hrobjavit će se opisposlova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

 

            Kandidati/kinje koji/e se natječu za više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

            U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

            Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave požeško-slavonske www.pozesko-slavonska.policija.hr.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 

1.  životopis,

2.  svjedodžbu,

3.  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili

     potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko

     osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju

     obrazovanja),

4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu

     na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje

     poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i

     vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica

     ili domovnica),

6.  ispravu o položenom državnom stručnom ispitu ako je kandidat/kandidatkinja

     položio/la državni stručni ispit.

 

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.

            Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

            Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

 

            Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijama u državnu službu.

 

            Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznavanju statusa odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, a i dokaz o tome na koji način mu je prestala služba/radni odnos kod prethodnog poslodavca.

            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

            Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina te nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

           

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA

Požega, Josipa Runjanina 1,

 

s naznakom “za javni natječaj”

 

 

            O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Policijske uprave požeško-slavonske www.pozesko-slavonska.policija.hr.

 

            Dostava rješenja svim kandidatima  smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

            Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.   

 

 

 

POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

                       

    

 

 

 

                       Vijesti za aktualni mjesec:


17.10.2018.Konferencija za medije u PU požeško-slavonskoj
17.10.2018.Požar na otvorenom prostoru
17.10.2018.Četiri prometne nesreće u Požegi
16.10.2018.76-godišnjak oštetio polubranik u Požegi
16.10.2018.Nepropisnim uključivanjem uzrokovao nesreću u Brodskom Drenovcu
16.10.2018.Krađa iz prostorija trgovačkog društva u Požegi
15.10.2018.Rezultati pojačanih aktivnosti nadzora prometa za period 12.-14. listopada 2018.
15.10.2018.Traže se vlasnici mobitela i bicikla
15.10.2018.Požar na drvarnici i otvorenom
15.10.2018.Dvojica u Pakracu zatečeni pod utjecajem alkohola i zadržani do otrežnjenja
15.10.2018.Prometne nesreće u Požegi i Poljani, nepoznati počinitelj oštetio „Audi“ u Pleternici
15.10.2018.Kod 19-godišnjaka pronađena marihuana
15.10.2018.45-godišnjak nepovlasno držao i nosio puške
12.10.2018.Rezultati provođenja akcije usmjerene na nadzor traktora
12.10.2018.Pojačane aktivnosti nadzora prometa tijekom vikenda
12.10.2018.Neopreznim spaljivanjem strništa 75-godišnjak izazvao požar kod Radovanaca
12.10.2018.Nepoštivanjem prednosti prolaska do prometne nesreće u Vidovcima
12.10.2018.Oštećen polubranik na cestovno željezničkom prijelazu u Pleternici
12.10.2018.Neovlašteno posjedovao streljivo
12.10.2018.Otuđen građevinski materijal u Pakracu


str.: 1 od 3. Ukupno: 52 zapisa.